Bell Schedules


Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
AM - Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:10 AM 11:10 AM 180 min
AM - Wednesday 8:10 AM 10:20 AM 130 min
PM - Monday, Tuesday, Thursday, Friday 12:05 PM 3:05 PM 180 min
PM - Wednesday 10:50 AM 1:00 PM 130 min
1st Grade - 4th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:10 AM 3:05 PM 415 min
Wednesdays 8:10 AM 1:00 PM 290 min
Half Days 8:10 AM 12:15 PM 245 min
5th Grade – 6th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7:55 AM 2:50 PM 415 min
Wednesdays 7:55 AM 1:15 PM 320 min
Half Days 7:55 AM 12:00 PM 245 min
Jr High - Monday, Tuesday, Thursday, Friday (1st Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:55 AM 60 min
2nd Period 9:00 AM 10:00 AM 60 min
Flex 10:05 AM 11:00 AM 55 min
Lunch 11:05 AM 11:35 AM 30 min
3rd Period 11:40 AM 12:40 PM 60 min
4th Period 12:45 PM 1:45 PM 60 min
5th Period 1:50 PM 2:50 PM 60 min
Jr High - Monday, Tuesday, Thursday, Friday (2nd Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:55 AM 8:55 AM 60 min
2nd period 9:00 AM 10:00 AM 60 min
Flex 10:05 AM 11:00 AM 55 min
3rd period 11:05 AM 12:05 PM 60 min
Lunch 12:10 PM 12:40 PM 30 min
4th period 12:45 PM 1:45 PM 60 min
5th Period 1:50 PM 2:50 PM 60 min
Jr High - Wednesday (1st Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:55 AM 8:49 AM 54 min
2nd period 8:54 AM 9:48 AM 54 min
3rd period 9:53 AM 10:47 AM 54 min
lunch 10:47 AM 11:17 AM 30 min
4th period 11:22 AM 12:16 PM 54 min
5th period 12:21 PM 1:15 PM 54 min
Jr High - Wednesday (2nd Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:55 AM 8:49 AM 54 min
2nd period 8:54 AM 9:48 AM 54 min
3rd period 9:53 AM 10:47 AM 54 min
4th period 10:52 AM 11:46 AM 54 min
Lunch 11:46 AM 12:16 PM 30 min
5th period 12:21 PM 1:15 PM 54 min
Jr High - Wednesday (2nd Lunch)
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:55 AM 8:49 AM 54 min
2nd period 8:54 AM 9:48 AM 54 min
3rd period 9:53 AM 10:47 AM 54 min
4th period 10:52 AM 11:46 AM 54 min
Lunch 11:46 AM 12:16 PM 30 min
5th period 12:21 PM 1:15 PM 54 min
Jr High - Half Days Jr High does not have lunch on half days
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:55 AM 8:40 AM 45 min
2nd period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3rd period 9:35 AM 10:20 AM 45 min
4th period 10:25 AM 11:10 AM 45 min
5th period 11:15 AM 12:00 PM 45 min